Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument o zpracování a ochraně osobních údajů byl vytvořen proto, aby se subjekty údajů (fyzické osoby) dozvěděly, jak a proč naše společnost shromažďuje, zpracovává a chrání jejich osobní údaje, ve snaze šetřit práva subjektů údajů v maximálním rozsahu.

Společnost Ecofleet CZ s.r.o. IČO: 27561534, se sídlem Ringhofferova 115/1, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 113606 (dále jen zpracovatel) prohlašuje, že s osobními údaji subjektů údajů, které zpracovává za účelem výzkumu trhu či průzkumů veřejného mínění, nakládá v souladu s platnou legislativou, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), jakož i s dalšími souvisejícími právními předpisy národními, a takovým způsobem, který zajišťuje maximální možnou míru ochrany.

 

O našem zasílání marketingových informací:

Pro zjednodušení, větší komfort zákazníka (i potencionálního) a urychlení zasílání informací potenciálním zákazníkům zřídila naše společnost možnost online dotazování ze strany zájemců o naše služby. Za tímto účelem je na stránkách naší společnosti zřízen online kontaktní formulář. Cílem dotazů není sběr osobních údajů respondentů. Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře se zákazníci mohou dotazovat na služby GPS/GSM monitoringu, možnosti, žádosti o demoverzi naší webové aplikace GPS/GSM monitoringu, zasílají žádosti o zpracování cenových nabídek, atp. Veškerá data pro potřeby podnikatelů či preference spotřebitelů zpracováváme anonymně.

Naše společnost sbírá osobní údaje jen v rozsahu absolutně nezbytném. V rámci zasílání marketingových informací musí naše společnost získat kontaktní údaje tazatele, za účelem jeho kontaktování, či za účelem zaslání jím vyžádaných informací, či pro vyjasnění zadání pro vypracování cenové nabídky. Osobní údaje občas potřebujeme z administrativních důvodů a důvodů daných legislativou, zejména pro účely práv respondentů, viz níže. Naše výzkumy neobsahují zvláštní kategorii osobních údajů, tedy citlivé údaje o zdraví, vyznání apod.

 

Zásady používání souborů cookie:

Soubory cookie používáme např. k ukládání Vašich nastavení, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a ochraně Vašich dat. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a umožňuje zaznamenávat informace o chování na stránce (např. volbu preferovaného jazyka či další volbu nastavení).

Povolení a zakázání souboru cookie můžete udělat i přímo v nastavení vašeho webového prohlížeče. Přesný postup najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Dále naše společnost využívá služeb monitoringu provozu a návštěvnosti webových stránek společnosti, za účelem statistiky návštěvnosti a oblíbenosti webových stránek naší společnosti.

Vždy se v našich dotazech, či průzkumech trhu, snažíme maximálně omezit získávání a zpracování osobních údajů. Soukromí a anonymitu našich respondentů chráníme v souladu s platnými zákony a etickými pravidly.

 

Osobní údaje

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje potenciálních zákazníků, a obchodních partnerů, například kontaktní údaje nezbytné pro komunikaci ohledně zpracování cenových nabídek.

Osobní údaje tazatelů – například identifikační a kontaktní údaje pro uložení údajů do databáze k následujícímu kontaktování v dalších průzkumech (zde požadujeme souhlas). Jedná se především o informace o kontaktech za účelem zaslání nabídky, za účelem kontaktování a zaslání marketingových informací, a to čistě ve vztahu k předmětu dotazu a předmětu činnosti naší společnosti. Pro účely uzavření smlouvy o provozu GSP/GSM monitoringu je uzavírána zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů.

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, tedy nikoliv z veřejných a dalších zdrojů.

 

Přístup k osobním údajům a Vaše další práva

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich zpracování, shromažďování a uchování. Platné právní předpisy pak umožňují, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, kterým je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona či zmocnění zpracovává osobní údaje pro správce. I v těchto případech jsou správce a zpracovatel povinni zajistit maximální úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Klademe velký důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů chráníme Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních.

Při zpracování osobních údajů máte právo nás požádat o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, účelu, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Veškeré tyto informace Vám rádi poskytneme. Zároveň jsme oprávněni, a dokonce povinni požádat Vás o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že veškeré tyto informace nebudou poskytnuty třetí osobě.

Pokud byste byli toho názoru, že zpracování provádíme v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni po nás požadovat vysvětlení, případně odstranění protiprávního stavu. Zároveň máte právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření nápravy. Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci svých údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů máte právo na informace obsahující totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, zdroj zpracovávaných osobních údajů a informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou neaktuální či nepřesné, informujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů, a my je ihned opravíme.

Právo na výmaz

V některých zákonem stanovených případech jako např. tehdy, pokud již pominul účel zpracování, nebo pokud nám odvoláte Vámi udělený souhlas a nemáme již jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud jste vznesli oprávněnou námitku vůči zpracování, jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat. V této souvislosti si Vás však dovolujeme upozornit na to, že právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně našich oprávněných zájmů. Každou takovouto žádost jsme tedy nuceni vyhodnocovat individuálně, neboť v některých případech má správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo vznést námitku

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku k příslušnému dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Ve zvláštních případech jako např. při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či při zpochybnění přesnosti a správnosti Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení takového zpracování. V takovém případě, se údaje označí a nejsou dále zpracovávány vyjma jejich uložení.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a zároveň je zpracování Vašich údajů prováděno automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo požádat nás o jejich předání rovnou jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to povoleno právním řádem.

Na koho a jak se můžete obrátit?

V případě, že budete mít jakékoliv doplňující dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit jakékoliv z Vašich práv, jsme tu pro Vás na níže uvedených kontaktech. Za účelem písemného kontaktu nás prosím kontaktujte na doručovací adrese společnosti.

Sídlo společnosti: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

Doručovací adresa: Kuštova 2712, 269 01 Rakovník

E-mail: obchod@satelitnisledovani.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům Vám poskytneme co nejdříve, a to s přihlédnutím k našim personálním možnostem.

V Rakovníku dne 01.09.2021

Naše společnost si vyhrazuje právo změny těchto podmínek.